Фото

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2013 онд Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 88 дугаар зарлиг гаргасан билээ. Энэхүү зарлигтаа “Улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжигч төрийн байгууллага, түүнчлэн төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжийн төсвийн орлого, зарцуулалт болон тайлагналын үйл ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй болгох ажлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж, иргэдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй